โรงพยาบาลนครพิงค์ Nakorn Ping Hospital那空平医院

โรงพยาบาลนครพิงค์ เป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕๙ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ หลักกิโลเมตรที่ ๙ ถนนโชตนา (เชียงใหม่–ฝาง) ระยะทางจากกรุงเทพมหานคร ๖๙๖ กิโลเมตร และระยะทางจากจังหวัด ๑๕ กิโลเมตร โรงพยาบาลนครพิงค์ เป็นโรงพยาบาลศูนย์ (A) และเป็นศูนย์ความเชี่ยวชาญด้านอุบัติเหตุ หัวใจ มะเร็ง และทารกแรกเกิด เปิดให้บริการ ๖๗๐ รวม ICU ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จะขยายขีดความสามารถรองรับการให้บริการผู้ป่วยในได้ประมาณ ๘๐๐ เตียง มีแพทย์ทุกสาขา ๑๒๐ คน

วิสัยทัศน์
โรงพยาบาลศูนย์ที่มีคุณภาพ ผู้รับบริการพึงพอใจ
พันธกิจ
๑. ให้การรักษา ส่งเสริม ฟื้นฟู ป้องกันโรคอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน
๒. มุ่งมั่นดูแลด้วยความใส่ใจ เอื้ออาทรและคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
๓. ร่วมผลิตบัณฑิตแพทย์เพื่อรับใช้สังคม

การรับรองคุณภาพโรงพยาบาลเพื่อเป็นหลักประกันด้านคุณภาพสำหรับผู้รับบริการ โดยผ่านการรับรองมาตรฐานต่างๆ ดังนี้
• ISO๙๐๐๒:๑๙๙๔ งานผู้ป่วยนอกและงานผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินเดือนตุลาคม ๒๕๔๔
• ผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล จากสถาบันรับรองคุณภาพ (องค์การมหาชน)
ครั้งที่ ๑ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๗ (Hospital Accreditation)
ครั้งที่ ๒ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ (Re-Accreditation HA)
ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ (Re-Accreditation HA)
ครั้งที่ ๔ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ (Hospital Accreditation)
ครั้งที่ ๕ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ -๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ (Hospital Accreditation)
• ผ่านการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก.๑๘๐๐๑
ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๙
ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๐
ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๑
ครั้งที่ ๔ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ ผ่านการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก.๑๘๐๐๑-๒๕๔๒ และ BS OHSAS ๑๘๐๐๑-๒๐๐๗
• ผ่านการประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ(HPH) วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔
• การรับรองความสามารถตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และการชันสูตรสาธารณสุข ISO๑๕๑๘๙ : ๒๐๐๗ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๖ – ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กระทรวงสาธารณสุข
• ห้องปฏิบัติการผ่านการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO ๑๕๑๙๐:๒๐๐๓ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ - ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘
• ผ่านการรับรองการตรวจมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ครั้งที่ ๓ รับรอง ตั้งแต่ ปี พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑

Contact :

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕๙ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่Located at 159 Moo 10 Tambon Don Kaew, Mae Rim, Chiang Mai.位于159哞10 Tambon唐佛寺,湄林,清迈。 Call :หน่วยงาน ๐-๕๓๙๙-๙๒๐๐ มือถือ ๐๘๑-๔๔๕๓๖๙๔